مقالات مرتبط

انواع کلید برق ساختمان

انواع کلید برق ساختمان

کنترل و مدیریت هر یک از بخش های مختلف موجود در مدار برق ساختمان ها، به دست کلید هایی که […]

مطالعه مقاله

معرفی ابزار مهم برق ساختمان

ضرورت برق در دنیا امروز را نمی توان، نادیده گرفت. همانطور که ممکن است بدانید، برای سیم کشی اصولی برق […]

مطالعه مقاله
ولتاژ برق ساختمان

ولتاژ برق ساختمان

برق به عنوان یکی از مهم ترین نیاز های زندگی ما در دنیای امروزی، تاثیر فراوانی بر فعالیت های روزمره‌ […]

مطالعه مقاله
نکات مهم کلید پریز برق ساختمان

نکات مهم کلید پریز برق ساختمان

پیش از آن که به توضیح موضوع اصلی مقاله بپردازیم لازم است مقدمه ای کلی را در رابطه با تاریخچه […]

مطالعه مقاله

اصول، قوانین و استانداردهای برق کشی ساختمان

از مهم ترین و اصلی ترین مراحل ساخت و ساز ساختمان ها سیم کشی ساختمان است. برق کشی ساختمان اصول و قوانینی دارد که برقکار باید آنها را رعایت کند. در صورتی که این مرحله طبق آیین نامه های اجرایی انجام نشود خسارت های جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند بنابراین پیش از آن که کار برق کشی شروع شود می بایست با استانداردهای برق ساختمان آشنا شده و آن‌ها را در کار پیاده کرد. با توجه به اهمیت اصول برق کشی ساختمان در این مقاله از سری مقالات آموزش برق ساختمان قصد داریم به صورت جامع به معرفی قوانین و استاندارد سیم کشی ساختمان بپردازیم. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

قوانین، اصول و استاندارد برق کشی ساختمان چیست؟

مجموعه ای از قوانین است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی با به ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﻳﻤﻨـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﻳﺶ و صرفه اﻗﺘﺼﺎدی وضع شده است. برقکاران ساختمان موظف هستند با این قوانین آشنا بوده و آنها را هنگام برق کشی ساختمان به کار گیرند. به طور کلی سیم کشی ساختمان باید بر اساس قوانین و مقررات نشریه ۱۱۰ و مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان انجام شده باشد تا از ایجاد مشکلات جانبی جلوگیری شود.

استاندارد سیم کشی ساختمان

ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﻢ کشی های داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ها، اﻋﻢ از روﻛﺎر و ﺗﻮﻛﺎر، ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎری ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎر (ﺗﺮاﻧﻜﻴﻨگ ها )اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺟﺮای اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت، ﺧم ها، زاﻧﻮﻫﺎ، ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرراﻫﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ از وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﻴﻢ کشی های ﺗﻮﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.

 • ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﺳﺘﻪ سیم ها (و ﻳﺎ  ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪ) حداقل می بایست برابر ۱.۳ باشد. 
 • ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ هنگام لوله کشی برق ساختمان ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻴﻤﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﭘﺎﻳﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻣﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ کف ها ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟـﻪ  ﻫـﺎی ﻓﻮﻻدی ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺻﻠﺐ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺑﺴت های ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی روﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ دو ﭘﻴﭽﻪ و از اﻧﻮاﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ دﻳﻮار ﻳﺎ ﺳـﻘﻔﺖ تماس پیدا نکند و حداقل ۶ میلی متر با آنها فاصله داشته باشد.
 • در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻗﺴﺖ از ﻟﻮﻟﻪ  ﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دوﺟﻌﺒـﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻳـﺎ وﺳـﻴﻠﻪ  ای ﻣـﺸﺎﺑﻪ قرار دارد نباید بیش از چهار خم ۹۰ درجه (جمعا ۳۶۰درجه) وجود داشته باشد.
 •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﺑﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻴﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اره ﺑﺮﻳﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫـﺎی ﺗﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻧﻴﺰ ﺻﺎف ﺷﻮﻧﺪ .
 •   ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ) ﺑﺪون ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻌﺒـﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 •  اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ  ﻛﺸﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دارای ﻟﺮزش (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗـﻮر) ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  ﻟﻮﻟﻪ  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎ ﺑﻮﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ که ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ۲۰ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 • سیم های استفاده شده در سیم کشی ها باید تا مقطع ۱۰ میلی متر مربع از نوع تک مفتولی با عایق بندی پی وی سی باشد.
 • اﺗﺼﺎﻻت و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎی ﭘﻴﭽﻲ اﻧﺠﺎم شود.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل های ﻧﻮع دﻳﮕﺮ، ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎل و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪاوم اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی ﻻزم را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
 •  ﭘﻴﭽﻴﺪن ﺳﻴم ها ﺑﻪ دور ﻫﻢ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
 • اﻧﺠﺎم ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻴﻬﺎی ﻧﻮع روﻛﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﻬﺎی ﭼﻨـﺪﻻیه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻨـﺪﻫﺎی پلاستیکی و بست های ﻣﻴﺨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، اﻛﻴﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
آموزش لوله گذاری برق ساختمان

استاندارد سیم کشی ساختمان

استانداردهای کلیدها در برق کشی ساختمان

 • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘم های ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و از ﻧﻮع ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺳﺮﻳﻊ، ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮه و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 • ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﺮﻳﺎن اﺳﻤﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎری ﻛﻪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻲ  ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﺎ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮﺷﺪه در زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 •  ﺑﺮای ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت واﺣﺪ (ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن) : ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮف؛
 • برای بارهای با ضریب قدرت رآکتیو (موتورها و نظایر آنها):۱.۲۵ جریان مصرف
 • برای بارهای با ضریب قدرت خازنی(کاپاسیتیو) و مواردی نظیر لامپ های گازی با خازن های تصحیح ضریب قدرت و موتورهایی با راه اندازی خازنی و نظایر آن: ۲ برابر جریان مصرف
 • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارﻫﺎ (از  ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮاﻏﻬ ﺎ) باید ﻫﺎدی ﻓﺎز را ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻫﺎدی ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪار ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﻠﻂ، ﻛﻪ در آن ﻫﻢ ﻫـﺎدی ﻓـﺎز و ﻫـﻢ ﻫﺎدی ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ وﺻﻞ ﻣﻲ  ﺷﻮد، ﺳﻴﻢ  ﻛﺸﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺪارﻫﺎی ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
استاندارد کلیدها در برق ساختمان

قوانین نصب کلید در برقکاری

استانداردهای پریزها در اصول سیم کشی ساختمان

 • ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻳﻚ ﻓﺎز ﻳﺎ سه ﻓﺎز، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮای وﺻـﻞ ﻫـﺎدی ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻳـﻚ اﺗﺼﺎل اﺿﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ آﻣﭙﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ نوعی باشد که وصل دوشاخه های دو پل معمولی (بدون اتصال به هادی حفاظتی)  به آنها امکان پذیر نباشد.
 • ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی سه ﻓﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ آﻣﭙﺮ و دارای یک یا دو اتصال اضافی برای وصل هادی حفاظتتی و خنثی باشد.  
 • در محیط هایی که به سیستم هایی غیر از جریان برق عادی نیاز است (مانند جریان، ۶۰، ۱۰۰و ۴۰۰ هرتز یا جریان مستقیم) یا در محیط هایی که از روش های ایمنی مخصوص استفاده می شود باید بر حسب مورد، از انواع پریزهای مناسب استفاده شود.

 

استاندارد پریز ها در برق کشی ساختمان

فاصله استاندارد پریز از کف حدود ۴۰ سانتیمتر است.

محاسبه متراژ سیم برق ساختمان

برای محاسبه متراژ سیم برق مورد نیاز در ساختمان ابتدا می بایست نقشه سیم کشی ساختمان را طراحی کنید. پس از طراحی نقشه سیم کشی طول هر مدار را اندازه گرفته و اعداد به دست آمده را با یکدیگر جمع کنید. توصیه می کنیم به متراژ به دست آمده ۱.۵ برابر به دلیل پیچ ها، خم ها و عقب گردها هنگام سیم کشی ساختمان اضافه کنید. سیم های برق ساختمان به صورت حلقه ای فروخته می شود توصیه می کنیم همیشه کمی بیشتر از متراژ به دست آمده خریداری کنید.

استاندارد و اصول فاصله ها در برق کاری ساختمان

رعایت فاصله ها بخش مهمی از اصول برق کشی ساختمان می باشد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:

 • فاصله کابل ها از دیوار می بایست حداقل ۲ سانتی متر باشد.
 • فاصله آویز لامپ ها از سقف ساختمان می بایست ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله کلیدهای ساختمانی از کف می بایست ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله پریزهای برق، تلفن و آنتن ساختمان از کف می بایست ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله پریز از کف در حمام ۱۲۰ سانتی متر می باشد.
  فاصله پریز از کف در آشپزخانه ۶۰ و ۱۲۰ سانتی متر می باشد.
 • فاصله جعبه فیوز ساختمان از لوله های گاز و آب می بایست ۱ متر و از کف ساختمان ۱۵۰ تا  ۱۷۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله قوطی ها از چارچوب ساختمان می بایست ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر باشد.
 • فاصله پنل و گوشی آیفون ساختمان از کف می بایست ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله گوشی آیفون از کف ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله پریزها از هم حداکثر بایستی ۳ متر و از درب ۱.۵ متر باشد.
استاندارد فاصله ها در برقکشی ساختمان

اصول برق کشی ساختمان

استاندارد ظرفیت فیوزها در سیم کشی ساختمان

استاندارد ظرفیت فیوزها در سیم کشی ساختمان عبارتند از:

 • ظرفیت فیوز برای روشنایی ۱۰ آمپر می باشد.
 • ظرفیت فیوز برای کنتور ساختمان ۲۵ آمپر می باشد.
 • ظرفیت فیوز برای پریزها ۱۶ آمپر می باشد.
 • ظرفیت فیوز برای کولر گازی و فیوز اصلی ساختمان ۲۰ آمپر می باشد.

استاندارد سطح مقطع سیم ها در سیم کشی ساختمان

از جمله دیگر استانداردهای برق کشی ساختمان که برقکار ساختمان می بایست با آن آشنا بوده و آن را به کار گیرد اصول و قوانین مربوط به سطح مقطع سیم ها می باشد.

 • سیم های روشنایی می بایست سطح مقطع ۱.۵ میلی متر داشته باشند.
 • سیم های پریز ساختمان می بایست سطح مقطع ۲.۵ میلی متر داشته باشند.
 • سیم های اصلی برق می بایست سطح مقطع ۴ میلی متر داشته باشند.
 • سیم های کولر آبی می بایست سطح مقطع ۲.۵ میلی متر داشته باشند.
 • سیم های کولر گازی می بایست سطح مقطع ۴ میلی متر داشته باشند.

در مقاله دیگری به صورت جامع به آموزش سیم کشی کولر آبی پرداخته ایم، برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می کنیم مقاله “آموزش تصویری سیم کشی کولر آبی” را مطالعه کنید.

مقاله فوق از دسته مقالات آموزش برق ساختمان می باشد در صورتی که قصد دارید اطلاعات بیشتری درباره برقکاری ساختمان به دست آورید توصیه می کنیم در دوره آموزش برق ساختمان آموزشگاه فنون برق ثبت نام کنید. جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره ۰۲۱۶۶۵۷۶۴۷۶ تماس حاصل نمایید.

روش های جدید برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان یا همان سیم کشی ساختمان، به تمام مجموعه فعالیت هایی که نهایتا به منجر به هدایت جریان برق در کل ساختمان می گردد، اطلاق می شود. کارهایی از جمله عبور سیم های الکتریکی، لوله گذاری و ایجاد انشعاب در این مجموعه قرار میگیرد. به طور کلی سیم کشی ساختمان به دو دسته کلی روکار و توکار تقسیم می شود. در این بخش به بررسی اجمالی این روش ها میپردازیم:

 • سیم کشی ساختمان به روش روکار: میتوان گفت این روش خیلی مرسوم نیست، مخصوصا اینکه جلوه زیبایی به ساختمان نمیدهد و از لحاظ ایمنی نیز نسبت به روش توکار از امنیت کمتری برخوردار است. اما از مزیت های آن میتوان به پیدا شدن فوری عیب و ایراد سیم کشی ساختمان، نام برد.
 • سیم کشی ساختمان به روش توکار: همانطور که از آن نام پیداست، در این روش سیم ها از داخل دیوار عبور داده میشوند. این روش بسیار مرسوم تر از روش رو کار است و شاید امروزه تمام پروژه های عمرانی تجاری، اداری، مسکونی، تفریحی و غیره از این روش استفاده میکنند. این روش با حفظ زیبایی ساختمان، از امنیت بیشتری نیز برخوردار است.

روش های جدید سیم کشی ساختمان، همین دو روش با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای روز سیم کشی در جهان میباشد.

با برخی از این استانداردها آشنا شوید:

 • کلاف کابل بدون پیچ خوردگی باشد: قبل از اینکه سیم را از حفره دیوار بیرون بکشید، حتما سیم را صاف کنید.
 • منظم کردن جعبه تقسیم: در رعایت استاندارد سیم کشی ساختمان بهتر است تمام سیم هایی که برقی در آنها جریان ندارد جمع کرده و با پیگتیل تا پشت جعبه تقسیم آن ها را مرتب کنیم.
 • جدا کردن روکش کابل فیدر: یکی از مهم ترین اصول در روش های جدید برق کشی ساختمان، این است که از کابل فیدر زیرزمینی که دارای یک پوشش پلاستیکی است، به عنوان کانال انتقال سیگنال های برق استفاده کنید.
 • علامت گذاری سیم هایی که به یکدیگر متصل می شوند: این کار مقدار زیادی از مشکلات هنگام سیم کشی را حل خواهد کرد.

برق کشی ساختمان بدون سیم

برق کشی ساختمان بدون سیم یا همان سیستم هوشمند برق کشی ساختمان به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با نصب مدول های هوشمند در محل قرارگیری پریزها و جعبه تقسیم ها، به راحتی می توان دستورات لازم را از طریق ریموت یا تلفن های هوشمند، به لوازم الکتریکی ارسال کرد. رویای برق کشی ساختمان بدون سیم باعث به وجود آمدن چنین تکنولوژی شده است. اما دور از انتظار نیست که در آینده این رویا محقق شود و هیچگونه سیمی در برق کشی ساختمان استفاده نگردد.

قوانین سیم کشی ساختمان از کف

اولین موضوع مورد بحث در حیطه برق کشی ساختمان، نحوه لوله کشی سیم است. اول از هر چیز باید این را مد نظر داشته باشید که سیم کشی از کف باید طبق استاندارد ها صورت گیرد و الا ممکن است متحمل ضرر های جبران ناپذیری شوید. برای این کار قبل از هر چیز نقشه برق کشی ساختمان را کاملا بررسی کنید. این نقشه کمک میکند مسیر حرکت و نحوه لوله گذاری سیم های برق را به درستی انجام دهید. لوله هایی که انتخاب میکنید باید متناسب با نوع ساختمان شما باشد. هیچگاه سعی نکنید سیم کشی برق از کف را در آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی انجام دهید. واضح است که شست و شوی زیاد و عبور لوله های آب ممکن است به سیم های برق آسیب بزند. این مساله فراموش نکنید که لوله گذاری در ساختمان های تیرچه بلوکی با ساختمان های دارای سقف کاذب متفاوت است و لوله گذاری در سقف های کاذب توصیه نمیشود و باید از کف طبقه بالا این عمل صورت گیرد. سیم کشی از کف نیز به دو روش روکار و توکار صورت می گیرد که روش توکار بسیار مرسوم تر است.
سیم کشی ساختمان از کف مزایایی دارد که ممکن است شما را به این نوع سیم کشی ساختمان راغب کند:

 • صرفه جویی در میزان لوله و سیم
 • شیار زنی کمتر
 • ظاهر زیباتر
 • افزایش سرعت لوله کشی

البته ناگفته نماند که این روش نسبت به روش های دیگر از امنیت پایین تری برخوردار است.

اصول محاسبه متراژ لوله برق ساختمان

با پیشرفت علم و تکنولوژی شاهد افزایش روز افزون استفاده از روش لوله کشی سیم های برق ساختمان نسبت به گذشته بوده ایم. این روش باعث افزایش ایمنی و بالا رفتن سرعت کار میشود. برای اندازه گیری متراژ لوله برق ساختمان ابتدا نقشه برق ساختمان را احتیاج دارید. پس از رسم آن، طول مدارها را اندازه گرفته و با یکدیگر جمع کنید. این نکته را مد نظر داشته باشید که عدد بدست آمده را ضرب در ۱.۵ کنید تا پیچ و خم ها و عقب گرد ها نیز به عدد به دست آمده اضافه گردد. همچنین توصیه میکنیم همیشه از مقدار به دست آمده نیز کمی بیشتر خریداری کنید. یعنی لوله را دو برابر متراژ زیر بنا در نظر بگیرید.

آموزش قوانین، اصول و استاندارد سیم کشی برق ساختمان

در مطلب بالا با اصول و قوانین برق ساختمان و یه به عبارتی استاندارد سیم کشی ساختمان و مواردی چون استاندارد لوله کشی، قوانین مربوط به نصب کلید و پریز، فاصله ها و سایر قوانین برقکاری خانه آشنا شدید. به همان نسبت که این حرفه از اهمیت بالایی برخوردار است بازار کار آن نیز بسیار پر رونق است. به گونه ای که برقکار ساختمان حرفه ای در بازار امروز ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد دارد. اگر به این شغل علاقه‌مند هستید روش‌های مختلفی برای یادگیری مهارت های آن من جمله اصول برق کشی ساختمان وجود دارد که بهترین روش شرکت در دوره آموزش برق کشی ساختمان است.
آموزشگاه های زیر نظر سازمان فنی حرفه ای این دوره را برگزار می‌کنند و مهارت آموز صفر تا صد دوره را با شرکت در کلاس های آموزشی فرا می‌گیرد. از دیگر مزایای شرکت در این آموزشگاه‌ها ارائه مدرک فنی و حرفه ای به مهارت آموز است که با استناد به اعتبار بالای آن، به راحتی میتوان به استخدام مراکز مختلف درآید.

4.2/5 - (13 نظر)

مقالات مرتبط

انواع کلید برق ساختمان

انواع کلید برق ساختمان

کنترل و مدیریت هر یک از بخش های مختلف موجود در مدار برق ساختمان ها، به دست کلید هایی که […]

مطالعه مقاله

معرفی ابزار مهم برق ساختمان

ضرورت برق در دنیا امروز را نمی توان، نادیده گرفت. همانطور که ممکن است بدانید، برای سیم کشی اصولی برق […]

مطالعه مقاله
ولتاژ برق ساختمان

ولتاژ برق ساختمان

برق به عنوان یکی از مهم ترین نیاز های زندگی ما در دنیای امروزی، تاثیر فراوانی بر فعالیت های روزمره‌ […]

مطالعه مقاله
نکات مهم کلید پریز برق ساختمان

نکات مهم کلید پریز برق ساختمان

پیش از آن که به توضیح موضوع اصلی مقاله بپردازیم لازم است مقدمه ای کلی را در رابطه با تاریخچه […]

مطالعه مقاله