دسته بندی دوره: دپارتمان جوشکاری

آموزش جوشکاری CO2
آموزش جوشکاری

هزینه دوره : 20,000,000تومان

مدت زمان دوره 50 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 17,000,000تومان

آموزش جوشکاری برق
آموزش جوشکاری برق

هزینه دوره : 10,300,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,200,000تومان

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)
آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

هزینه دوره : 12,099,998تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 8,500,000تومان

آموزش جوشکاری CO2
آموزش جوشکاری CO2

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

آموزش بازرسی جوش
آموزش بازرسی جوش

هزینه دوره : 25,700,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 18,000,000تومان