دسته بندی دوره: دپارتمان طلاسازی

آموزش طلا فروشی فنی حرفه ای
آموزش طلا فروشی فنی حرفه ای

هزینه دوره : 8,900,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,200,000تومان

آموزش ریخته گری طلا
آموزش ریخته گری طلا

هزینه دوره : 13,000,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,100,000تومان

آموزش قلم زنی طلا
آموزش قلم زنی طلا

هزینه دوره : 9,300,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,500,000تومان

آموزش تعمیرات طلا و جواهر
آموزش تعمیرات طلا و جواهر

هزینه دوره : 9,300,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 6,500,000تومان

آموزش طراحی طلا و جواهر
آموزش طراحی طلا و جواهر

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

آموزش آبکاری طلا و جواهر
آموزش آبکاری طلا و جواهر

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

آموزش گوهر شناسی
آموزش گوهر شناسی

هزینه دوره : 16,700,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 11,700,000تومان

آموزش مخراج کاری طلا
آموزش مخراج کاری طلا

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان

آموزش گوهر تراشی
آموزش گوهر تراشی

هزینه دوره : 11,100,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,800,000تومان