لیست دوره های جوشکاری

آموزش جوشکاری برق (SMAW)

هزینه دوره:۳۹۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG)

هزینه دوره:۳۹۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

هزینه دوره:۳۹۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش جوشکاری

هزینه دوره:۱۱۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش بازرسی جوش

هزینه دوره:۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش جوشکاری فلزات رنگی (استیل،آلومینیوم،مس)

هزینه دوره:۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته