لیست دوره های جوشکاری

آموزش جوشکاری برق (SMAW)

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG)

هزینه دوره:۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

هزینه دوره:۳۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۲ هفته

آموزش جوشکاری

هزینه دوره:۹۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش بازرسی جوش

هزینه دوره:۶۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه

آموزش جوشکاری فلزات رنگی (استیل،آلومینیوم،مس)

هزینه دوره:۸۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت دوره:۱ ماه