آشنایی با کلیۀ استانداردهای نصب پکیج دیواری

5 دقیقه زمان مطالعه

استانداردهای نصب پکیج چیست؟ در هنگام نصب سیستم گرمایشی به ویژه پکیچ دیواری میبایست استانداردهایی را رعایت کرد تا ساکنین واحد یا ساختمان را در آینده با مشکل مواجه نکند. ما در این مقاله به معرفی کلیۀ مقررات نصب پکیج می پردازیم.در صورتی که قصد دارید وارد بازار کار نصب و تعمیر ات پکیج شوید توصیه می کنیم در دوره های آموزش تعمیر پکیج دیواری فنون برق ثبت نام نمایید.

مقررات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

برای اینکه بتوانید برای ساختمان خودتان مجوز پایان کار را دریافت کنید، باید کلیۀ بخش های آن را مطابق مقررات ملی ساختمان طراحی و اجرا کنید، در غیر اینصورت ممکن است نتوانید مجوزهای لازم را دریافت کنید.

برای نصب پکیج هم مقررات و استانداردهایی وجود دارد که مربوط به مقررات ملی ساختمان هستند و اگر شما آن ها را رعایت کنید، می توانید به راحتی مجوزهای لازم را دریافت کنید. اغلب اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن بوده و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

حتما بخوانید:بهترین زمان سرویس پکیج دیواری چه زمانی است و شامل چه مواردی می باشد؟

مقررات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ

استانداردهای نصب پکیج 

١- فاصله ١٢٠ ﺗﺎ ١٥٠ ﺳﺎﻧتی نصب شیر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﭘﻜﻴﺞ  از کف

٢- شیلنگ های ﮔﺎز ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت اﺟﺎق ﮔﺎز و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳﻮز باشند

3- استفاده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎى ﻓﻠﺰى برای ﻣﺤﻜﻢ سازی ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎى ﮔﺎز در اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز و اﺟﺎق ﮔﺎز

٤-پیچاندن ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪن و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻴﻠﻨﮓ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٥-بررسی دوره ای شیلنگ های ﻻﺳﺘﻴﻜﻰ برای اطمینان از ﺳﻮراخ ﻧﺸﺪن ﻳﺎ ﺗﺮك نداشتن

٦- شیرهای روى ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸـــﻰ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ٥٠ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺠﻰ و رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﻜﻰ و دﻧﺪه اى ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ ٤٠٤٧ ﺑﺎﺷﺪ.

٧- دﺳﺘﻪ ﺷﻴﺮ باید ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺮ روى ﺷﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

٨- اﺗﺼــﺎلات دﻧﺪه اى ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﮔﺎز روى دﻧﺪه ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ وﺳــﺎﻳﻞ اﺗﺼــﺎل را باید ﺑﻪ اﻧﺪازه آب ﺑﻨﺪى (ﺗﻔﻠﻮن) کرد

٩- عدم استفاده از ﻧﺦ ﻫﺎى ﻛﻨﻔﻰ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد

١٠ -عدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻟﻮﻟﻪ ها، اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺎز

ارتفاع استاندارد نصب پکیج

طبق استانداردهای نصب پکیج دیواری از کف ساختمان به اندازه یک و نیم متر است به همین دلیل نصب پکیج در ارتفاع نباید کمتر از 1 یا بیشتر از ۲ متر باشد. هر پکیج دیواری حتماً میبایست بصورت جداگانه دارای دودکش مختص خود بوده و بر روی پشت بام نصب شود.

در چه محل های نباید پکیج نصب کنیم؟

استانداردهای نصب پکیج 

 • نصب پکیج در اﺗﺎق ﺧﻮاب حمام، توالت یا زیرزمین ممنوع میباشد.
 • حداقل فاصلۀ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز و دودﻛﺶ و ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ از ٤٥ سانت از اﻃﺮاف و ٧٥ ﺳﺎنت از ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴـــﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﺮاى ﻧﺼـــﺐ ﭘﻜﻴﺞ ﻓﻦ دار ٤٥ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از دودﻛﺶ دوﺟﺪاره ﻛﻮاﻛﺴﻴﺎل ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺪون ﻓﻦ ٦٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ : در ﺻــﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳــﻮز ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳــﻤﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ٣٥ ﻛﻴﻠﻮوات در محلی ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراى ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ درب ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮده و ﻫﻮا از درزﻫﺎى آن ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و ﺣﺠﻢ آن ﻓﻀﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٤ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وات ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻰ دستگاه ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٣٥ﻛﻴﻠﻮ وات در استانداردهای نصب پکیج و اگر ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آن وارد ﻧﺸﻮد ﻫﻮاى ﻻزم ﺑﺮاى اﺣﺘﺮاق ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزى ﮔﺎز ﻫﺎى دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎرج ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ شود.
 • نصب پکیج در ساختمان‌هایی با متراژ کم تر از 60 متر ممنوع است
 • نصب پکیج در تراس، حیاط، بالکن و محیط باز ممنوع است.
 • محیط‌هایی که کاملا بسته اند (در و پنجره دوجداره و …)
 • پکیج نباید مجاور اجاق گاز، یخچال، کولر آبی، کولر گازی، داکت اسپلیت و … نصب شود تا اختلالی در کارکرد پکیج ایجاد نشود.
 • در ﻣﻮرد وﺳــﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳــﻮز ﻧﺼــﺐ ﺷــﺪه ﺑﺪون ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ، حجم کل فضـــﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮاﻳﻰ نقش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﻻزم ﺑﺮاى اﺣﺘﺮاق ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳـــﺎزى را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ٤ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮوات ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻰ پکیج باشد.
 • ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى اﺣﺘﺮاق از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻮاى آزاد ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ١٥٠ سانت ﻣﺮﺑﻊ و ﻳﺎ دو درﻳﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٥ سانت ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاى دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳـــﻮز ﺑﺎ ﺗﻮان ﻛﻤﺘﺮ از ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ وات
 • در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻮاى اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎى آزاد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد درﻳﭽﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ى ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻛﺮﻛﺮه ﭼﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﺰى در دو اﻧﺘﻬﺎ و ﺗﻮرى ﻓﻠﺰى و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻮد تا از نفوذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎ و ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن جلوگیری شده و به راحتی مسدود نشود.
 • مصرف کنندۀ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل منتهی ﺑﻪ ﻓﻀﺎى آزاد نیست.
 • وﺳــﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳــﻮز ﻓﻦ دار ﺑﺎﻳﺪ داراى دودﻛﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮك در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ خلاف مقرارت نصب پکیج است.
 • اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ ﺑﻪ دودﻛﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﻓﻦ دار ممنوع است
 • حداﻗﻞ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻫﺎى وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز ١٠ ﺳﺎنت ﻣﻰ ﺑﺎشد.
 • حداقل ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ ١٥ سانت ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﺳـــﺘﻔﺎده دودﻛﺶ ﻣﺸـــﺘﺮك ﺑﺮاى ﻛﻠﻴﻪ وﺳـــﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳـــﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎرى آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ و ﺷـــﻮﻣﻴﻨﻪ ﭘﻜﻴﺞ ممنوع است.
 • اﻧﺘﻬﺎى ﻛﻠﻴﻪ دودﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻣﺘﺮ از ﺳـــﻄﺢ ﭘﺸـــﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و از دﻳﻮارﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ روى ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ وزن آن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
 • عبور دودﻛﺶ از ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ و ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﺣﻤﺎم ممنوع است.
 • عیوب ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳﻮز ﻫﺮ چقدر ﺟﺰﺋﻰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺗﻌﻤﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮوش و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎران ﻣﺠﺮب ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓت
 • از ﻧﺼــﺐ ﭘﻜﻴﺞ در اﺗﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدى در آن ﻫﻮا ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد ﺧﻮددارى کنید زﻳﺮا منجر به اﻳﺠﺎد ﺧﻔﮕﻰ میشود.
 • نصب هرگونه وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز در ﺣﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع است.
 • مسدودی دودﻛﺶ ﺳـﺒﺐ ﺳـﻮﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺎز در وﺳـﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳـﻮز و اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﺴـﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد
 • همواره ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز را از لحاظ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮدن آن بررسی کنید
 • ﻛﻼﻫﻚ دودﻛﺶ ﻫﺎى وﺳــﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳــﻮز باید بررسی شوند که اگر ﻛﻼﻫﻚ آن اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷــﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 • اﻧﺘﻬﺎى دودﻛﺶ ﻫﺎى ﺗﻮﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • برای رسیدن ﻫﻮاى ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ، وﺟﻮد روزﻧﻪ ﻫﺎى زﻳﺮ درﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ است.
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از درﻳﭽﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻮاى آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

استاندارد محل نصب پکیج دیواری

 1. عدم نصب پکیج در بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا
 2. حداقل فاصلۀ پکیج از دیوار مقابل 1 متر باشد.
 3. حداقل فاصله پکیج از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15سانتی باشد.
 4. حداقل فاصله کف تا زیر پکیج 120سانت باشد.
 5. حداقل فاصلۀ عمودی کلاهک تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید 30 سانت باشد.
 6. هرگز نباید کلاهک تعدیل پکیج دیواری را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب کرد و حداقل 30 سانت پایین تر از دریچه دودکش نصب شود و هر چه پکیج پایین تر از دریچۀ دودکش نصب شود بهتر است. زیاد شدن فاصلۀ پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود.
 7. اگر میخواهید پکیج را در داخل کابینت نصب کنید، حتما میبایست درب کابینت کرکره ای باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.

استانداردها و قوانین نصب دودکش پکیج چیست؟

در محل هایی که دودکش مناسب وجود ندارند حتما میبایست از پکیج دیواری فن دار استفاده کرد. دودکش مخصوص دو جداره پکیج دیواری فن دار وظیفۀ تخلیۀ دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز پکیج را از محیط بیرون به عهده دارد و باید حتما وارد محیط آزاد شود. هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج دیواری فن دار دستکاری و مغایر با استاندارد شرکت نصب کرد.

حتما بخوانید:بهترین نوع لوله کشی پکیج کدام است؟ آموزش لوله کشی پکیج

مهم ترین نکات نصب پکیج دیواری

نصب پکیج دیواری امری تخصصی است و مستلزم آموزش نصب پکیج دیواری و رعایت نکاتی است. اگر می خواهید پکیج دیواری نصب کنید توصیه می کنیم به نکات زیر توجه داشته باشید.

استانداردهای نصب پکیج 

 • در محل نصب پکیج دیواری باید از مصالح ساختمانی مطمئن و مناسب برای تحمل وزن پکیج استفاده شود.
 • حداقل فاصلۀ پکیج دیواری از دیوار یا کابینت مجاور 15 سانت، از کف 1 متر و از دیوار روبه رو نیز 1 متر باید باشد.
 • دودکش میبایست متناسب با میزان مکش کافی و استاندارد باشد.
 • قبل از نصب پکیج ، لوله کشی شوفاژ باید شست وشو و از هرگونه مواد خارجی پاک شود تا در هنگام راه اندازی، ذرات خارجی باعث گریپاژ و در نهایت سوختن پمپ سیرکولاتور نشود.
 • مشخص شدن مسیر رفت و برگشت لوله ها
 • تمامی لوله های متصل به دستگاه شیرفلکه میبایست از قبل نصب شود. شیر فلکه برای آب سرد ورودی تنظیم گردد تا دبی آن بالاتر از ظرفیت پکیج نباشد.
 • با استفاده از شیلنگ خروجی، شیر اطمینان را به بیرون از دستگاه راهنمایی کنید.
 • نصب فیلتر مناسب در ورودی گاز
 • استفاده از محافظ الکتریکی برق استاندارد و مخصوص پکیج
 • در مسیر آب ورودی باید از رسوب گیر پلی فسفات یا مغناطیسی استفاده شود تا از رسوب گرفتگی جلوگیری شود.
 • قطر لوله ها و شیلنگ های رفت و برگشت شوفاژ 4/3 و لوله های آب مصرفی 2/1 می باشد.
 • با پیچ و بست داخل دستگاه ، پکیج را باید به دیوار نصب کرد.
 • با استفاده از لوله های خرطومی استیل یا شیلنگ های استاندارد می توان لوله های رفت و برگشت شوفاژ ، سرد و گرم مصرفی و لوله ی گاز را به دستگاه وصل کرد
3.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *