دسته بندی دوره: سایر دوره های خودرو

آموزش جلوبندی سازی خودرو
آموزش جلوبندی سازی خودرو

هزینه دوره : 7,100,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,000,000تومان

آموزش تعمیرات موتور سیکلت
آموزش تعمیرات موتور سیکلت

هزینه دوره : 10,300,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,200,000تومان

آموزش صافکاری خودرو
آموزش صافکاری خودرو

هزینه دوره : 14,000,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,800,000تومان

آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو
آموزش نقاشی خودرو

هزینه دوره : 14,000,000تومان

مدت زمان دوره ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,800,000تومان

آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو
آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو

هزینه دوره : 14,000,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,800,000تومان

آموزش سرامیک و ریکاوری رنگ خودرو
آموزش سرامیک و ریکاوری رنگ خودرو

هزینه دوره : 14,000,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,800,000تومان

آموزش سوپاپ تراشی
آموزش سوپاپ تراشی

هزینه دوره : 14,000,000تومان

مدت زمان دوره 25 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 9,800,000تومان