دسته بندی دوره: دپارتمان تاسیسات

آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری
آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری

هزینه دوره : 2,900,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 2,000,000تومان

آموزش تعمیر لوازم گازسوز
آموزش تعمیر لوازم گازسوز

هزینه دوره : 7,400,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,200,000تومان