دسته بندی دوره: دوره های تعمیرات الکترونیک

آموزش ساخت تابلو روان
آموزش ساخت تابلو روان

هزینه دوره : 1,700,000تومان

مدت زمان دوره 10 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 1,200,000تومان

آموزش تعمیر لوازم گازسوز
آموزش تعمیر لوازم گازسوز

هزینه دوره : 7,400,000تومان

مدت زمان دوره 20 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,200,000تومان

آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی

هزینه دوره : 10,300,000تومان

مدت زمان دوره 30 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 7,200,000تومان