دسته بندی دوره: دوره های ایسیو خودرو

آموزش تعمیرات ecu خودرو
آموزش تعمیرات ecu خودرو

هزینه دوره : 7,300,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,100,000تومان

آموزش ریمپ ایسیو
آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

هزینه دوره : 12,100,000تومان

مدت زمان دوره 25 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 8,500,000تومان

آموزش ریمپ ایسیو
آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

هزینه دوره : 14,900,000تومان

مدت زمان دوره 35 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 10,400,000تومان

آموزش ریمپ ایسیو
آموزش ریمپ ایسیو

هزینه دوره : 7,300,000تومان

مدت زمان دوره 15 ساعت

هزینه دوره با تخفیف : 5,100,000تومان