لیست دوره های برق صنعتی

آموزش طراحی تابلو برق

هزینه دوره: ۱،۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه

آموزش سیم پیچی موتور

هزینه دوره: ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: دوهفته

دوره PLC درجه ۱

هزینه دوره: ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه

دوره PLC درجه ۲

هزینه دوره: ۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت دوره: یک ماه