ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

ارائه مدرک معتبر

ارائه مدرک نتایج دوره تحت استاندارد های فنی و حرفه ای و ارائه گواهی نامه پایان دوره تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

باز آموزی رایگان

مدیریت آموزشگاه متعهد می شود در صورت عدم یادگیری شما از هر دوره به صورت رایگان مجددا برگزار می شود

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

ارائه کارت پشتیبانی

اهدای کارت عضویت در انجمن پشتیبان فنی برای کار آموزان آموزشگاه و پشتیبانی نا محدود کار آموزان پس از اتمام دوره.

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد

دوره نامحدود

تمامی دوره ها تا زمان یادگیری کامل کارآموزان برقرار است معیار رضایت مندی از دوره، فقط شخص شرکت کننده می باشد.

قیمت ها 2017-10-28T22:00:30+03:30

هزینه دوره ها

هزینه دوره های به شرح زیر می باشد

هزینه دوره های آموزش تعمیرات

نام دوره آموزشی

شهریه [تومان]

عادی

با تخفیف بهاره

توضیحات

 

هزینه دوره های به شرح زیر می باشد

هزینه دوره های آموزش نصب و راه اندازی

نام دوره آموزشی

شهریه [تومان]

عادی

با تخفیف بهاره

توضیحات

 

هزینه دوره های به شرح زیر می باشد

هزینه دوره های آموزش برق صنعتی

نام دوره آموزشی

شهریه [تومان]

عادی

با تخفیف بهاره

توضیحات